Organizacja PCE w Pile

Organizacja PCE w Pile

STATUS PRAWNY
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile jest  publiczną placówką oświatową, która zapewnia bezpłatne kształcenie młodzieży oraz osób dorosłych.
Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pilski.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

ORGANIZACJA

W skład Powiatowego Centrum Edukacji w Pile wchodzi:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pile
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile
Branżowa Szkoła II Stopnia w Pile

Szczegółowy opis organizacji zawierają Statuty.

PRZEDMIOT DZIAŁĄNIA I KOMPETENCJE

Organami szkoły jest:
-         Dyrektor placówki: mgr Piotr Danielewicz,
-         Rada Pedagogiczna.

Szczegółowy opis działań placówki oraz kompetencji organów określa STATUT PCE w Pile.

 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK SZKOŁY

Placówka jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.
Jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego.
Placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z organem prowadzącym.
Placówka użytkuje nieruchomość przy ul. Ceglanej 2 w Pile
Placówka nie posiada osobowości prawnej.

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ORAZ SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Szkoła prowadzi:
- księgę uczniów,
- ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły,
- rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
- rejestr zarządzeń wewnętrznych,
- rejestry księgowe,
- rejestr korespondencji,
- składnicę akt.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu placówki.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie placówki.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
ul. Ceglana 2
64-920 Piła

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Sekretariat placówki udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Metryka
  • data utworzenia strony: 29-11-2021 | 09:51
  • data ostatniej modyfikacji: 29-11-2021 | 11:51