Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcepila.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-14.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

-        oświadczenie sporządzono dnia: 2020 - 04 - 14,

-        deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m.in. niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

-        treść jest nierozróżnialna w zakresie kontrastu na stronie,

-        nie dostosowano wersji strony na urządzenia mobilne.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-        zastosowano konsekwentną nawigację po stronie;

-        treść oraz obsługa interfejsu użytkownika jest zrozumiała i czytelna;

-        treść jest rozróżnialna w zakresie wielkości czcionki na stronie.

-        na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Dlatego też prowadzimy prace nad dostosowaniem witryny w zakresie ulepszenia jej dostępności. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności. Planujemy dostosować naszą stronę tak szybko, jak to tylko możliwe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  dyrektorem placówki Panem Piotrem Danielewiczem dyrektor@pcepila.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 351 20 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, 64-920 Piła, ul. Ceglana 2.

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku placówki - łatwa lokalizacja od strony parkingu, kolejne drzwi zewnętrzne znajdują się na dziedzińcu wewnętrznym. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu.

Główne wejście do placówki oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne są jedno i dwuskrzydłowe oraz posiadają określone normami parametry
w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, jedno i dwuskrzydłowych. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób
z niepełnosprawnością przy otwarciu drugiego skrzydła. Warunków dostępności nie spełnia usytuowanie drzwi zewnętrznych - dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi schodami bez podjazdów, prowadnic, windy schodowej. Do drzwi zewnętrznych znajdujących się od strony dziedzińca wewnętrznego prowadzą schody. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona.
W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych nie ma poręczy. Drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem tych do pomieszczeń technicznych, gospodarczych
i administracyjnych, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Wejścia do pracowni mają szerokość 0,8 m. Brak łazienki dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi do łazienki otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, mają szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.

Sekretariat Centrum i gabinet dyrektora znajdują się na piętrze budynku. Dojście do nich wymaga pokonania schodów bez dostosowania dla niepełnosprawnych. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind dla osób z niepełnosprawnością, podjazdów, prowadnic, windy schodowej. Zgodnie z normami bhp schody i progi zostały oznakowane odpowiednimi znakami. Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Brak jakichkolwiek dostosowań, w postaci pochylni, podjazdów itp. Dla ułatwienia poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością po budynku Centrum zastosowano możliwe dostosowania typu: pomieszczenia placówki zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W najbliższym czasie budynek w wyniku realizacji projektu unijnego zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostanie przystosowana toaleta, pojawi się winda, zamontowane zostaną podjazdy przy wejściu do budynku, a także wewnątrz budynku.

Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
W najbliższym czasie takie miejsce zostanie oznaczone.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się placówkę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego
w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dostępność tłumacza języka migowego

Placówka nie dysponuje tłumaczem języka migowego. Stosuje się następujące rozwiązania.

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) dyrektor PCE w Pile informuje, że:

Centrum przyjmuje do załatwienia sprawy zgłaszane:

  1. osobiście,
  2. przy udziale tłumacza,
  3. przy udziale osoby przybranej,
  4. w szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1.      Pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

-         za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, 64-920 Piła, ul. Ceglana 2,

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcepila.pl.

2.      Telefonicznie, dzwoniąc na numer: 67 351 20 78, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, 64-920 Piła, ul. Ceglana 2.

Dostosowanie korytarzy

Budynek  jest obiektem 1-piętrowym. Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów wewnątrz budynku do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni dla wózków inwalidzkich.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dodatkowe informacje

Brak

Metryka
  • data utworzenia strony: 29-11-2021 | 09:50
  • data ostatniej modyfikacji: 29-11-2021 | 12:07